Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening te regelen. Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig totdat brandweer, ambulance en /of politie zijn gearriveerd.

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld. Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Dit moet ook als de BHV samen met andere bedrijven wordt georganiseerd.
Een op te maken Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is.
BHV’ers moeten voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren. Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.

FLEXIBLE CODE

I’m not really sure how old I was when I got the gift for Christmas, but I remember thinking it was a pretty impressive piece of electronic hardware.

FLEXIBLE CODE

I’m not really sure how old I was when I got the gift for Christmas, but I remember thinking it was a pretty impressive piece of electronic hardware.

FLEXIBLE CODE

I’m not really sure how old I was when I got the gift for Christmas, but I remember thinking it was a pretty impressive piece of electronic hardware.

De Modules

Bedrijfshulpverlening BHV Ploegleider

Beheerder Brandmeldinstallatie

Bedrijfshulpverlening BHV Medisch & Brand Basis

Bedrijfshulpverlening BHV Medisch & Brand Herhaling

Bedrijfshulpverlening BHV Ploegleider

Duur scholing: 2 x 8 uur

Vooropleiding: Basisopleiding bedrijfshulpverlener

Voorbereiding: Theorie- en praktijkexamen

Herhaling: Jaarlijks 4 uur

Doel van de scholing

De opleiding Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg De examinering vindt op vergelijkbare wijze plaats als bij de Basisopleiding BHV, dat wil zeggen met een theorie-examen met meerkeuzevragen en een competentielijst die door de instructeur/examinator wordt afgetekend. Het praktijkexamen is een praktijkoefening waarbij de inzet van de cursist wordt beoordeeld aan de hand van een verrichtingenlijst.

Locatie

De cursus kan zowel op de cursuslocatie van FUEGO bv gegeven worden als in uw eigen bedrijf of organisatie.

Opmerkingen
Als alle cursisten van hetzelfde bedrijf of instelling zijn, kan tijdens de opleiding gebruik worden gemaakt van het eigen ontruimingsplan. Bij verschillende cursisten zal met een standaard ontruimingsplan conform NEN8112 / NTA8112 worden gewerkt.

Indien er meerdere bedrijfshulpverleners zijn, is het raadzaam om 1 of meerdere Ploegleiders aan te stellen. De Ploegleider geeft leiding aan het BHV team tijdens het bestrijden van een calamiteit.

Lesinhoud

Naast theoretische kennis over de inzet van BHV die in de ochtend wordt behandeld, zal de rest van de eerste dag veel tijd besteed worden aan praktijkoefeningen. De 2e dag worden de praktijk inzetten voortgezet en zijn in de middag de theorie- en praktijkexamens.

Leerdoelen
— Leiding geven
— Communicatie
— Uitzetten oefeningen

Jaarlijks dient een herhalingsles van 4 uur te worden gevolgd.

Beheerder Brandmeldinstallatie

Duur scholing: 3 dagdelen

Toelatingseisen: bij voorkeur Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

Examen: bestaat projectopdrachten en theorieexamen

Doel van de scholing

Branddetectiebedrijven zijn op grond van onder andere NEN 2654-1 verplicht instructies te geven over het beheer, de controle en het onderhoud van brandmeldinstallaties. Hierbij gaat het altijd om merkgebonden instructie. De wet-en regelgeving komt daarbij nauwelijks aan de orde. In ‘Beheerder Brandmeldinstallaties’ wordt de basiskennis behandeld die is vereist om de brandmeldinstallatie te kunnen beheren volgens de huidige wet-en regelgeving.

Locatie

De cursus kan zowel op de cursuslocatie van FUEGO bv gegeven worden als in uw eigen bedrijf of organisatie.

Opmerkingen
Het examen van Beheerder brandmeldinstallatie bestaat uit een theorie-examen met 25 meerkeuzevragen en een projectopdracht. De examinator stelt uit een totaal van 17 projectopdrachten voor iedere kandidaat een opdracht samen. Deze opdracht bestaat uit 7 deelopdrachten die door de kandidaten in het eigen bedrijf moeten worden uitgevoerd. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen ontvangt de cursist een diploma.

Er zijn geen herhalingslessen voor deze cursus.

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer.

Lesinhoud

In de cursus wordt ingegaan op het beheer van de brandmeldinstallatie, periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden. E.e.a. gebeurt d.m.v. presantatie casuïstiek en het bedienen van een brandmeldinstallatie. De cursus duurt anderhalve dag (niet aaneengesloten). In de periode tussen de lesdagen dient de cursist een aantal opdrachten uit te werken.

Naast de onderdelen, omvang en werking van de installatie wordt uitvoerig stilgestaan bij:
De NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen. Brandmeldinstallaties. Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen.
De NEN 2654-1 Beheer, controle en het onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties deel 1: Brandmeldinstallaties;
De certificeringregeling voor BMI’s

Bedrijfshulpverlening BHV Medisch & Brand Basis

Duur training: 2 maal 1 dag

Vooropleiding: Geen

Examen: Theorie- en praktijkexamen

Herhaling: Jaarlijks 4 uur

Gemiddeld vinden er in Nederland 220.000 arbeidsongevallen per jaar plaats. Voor zo’n 100 medewerkers met fatale afloop! Goed getrainde bedrijfshulpverleners kunnen het verschil maken en zijn dus onmisbaar in elke organisatie.

Lesinhoud

De deelnemer leert op verantwoorde wijze een beginnende brand te bestrijden, levensreddende handelingen toe te passen, te reanimeren en hoe om te gaan met een ontruiming/evacuatie. Hiermee voldoet de deelnemer na het behalen van het certificaat aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbowet.
De cursus wordt met behulp van audiovisuele hulpmiddelen in combinatie met praktisch oefenen en met ondersteuning van gecertificeerde, professionele instructeurs gegeven worden. Deze instructeurs zijn dagelijks werkzaam zijn in het werkveld van de Ambulance Zorg of Brandweer en hebben veel ervaring, praktijk kennis en kunde voor hetgeen zij lesgeven.
De complete basiscursus bestaat uit 2 dagen waarin de onderdelen: Medisch en Brand. Beide onderdelen tellen elk 2 modules.

Het brand gedeelte bestaat uit:
— Brandbestrijding
— Ontruiming

Het Medische gedeelte bestaat uit: 
— Spoedeisende handelingen
— Niet Spoedeisende handelingen

Doel van de scholing

Het doel van de cursus BHV is u in een rustige leeromgeving kennis te laten maken met de basisregels van bedrijfshulpverlening zodat u kunt handelen in geval van een ongeval/incident, zodat er snel en effectief hulp wordt geboden, totdat brandweer, ambulance en of politie zijn gearriveerd.

Locatie

De cursus kan zowel op de cursuslocatie van FUEGO bv gegeven worden als in uw eigen bedrijf of organisatie.

Opmerkingen
Het is ook mogelijk om een los onderdeel te volgen. Dat wil zeggen dat de cursist het medische gedeelte of het brandgedeelte apart volgt. Bij voldoende resultaat zal er in dat geval een certificaat voor het gevolgde onderdeel uitgereikt worden.
Jaarlijks moet een herhalingsles (4 uur brand en 4 uur medisch) worden gevolgd.

Bedrijfshulpverlening BHV Medisch & Brand Herhaling

Duur training: 2 maal 4 uur

Vooropleiding: BHV basis

Doel van de scholing

De deelnemer leert op verantwoorde wijze een beginnende brand te bestrijden, levensreddende handelingen toe te passen, te reanimeren en hoe om te gaan met een ontruiming/evacuatie. Hiermee voldoet de deelnemer na het behalen van het certificaat aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbowet
De cursus wordt met behulp van audiovisuele hulpmiddelen in combinatie met praktisch oefenen en met ondersteuning van gecertificeerde, professionele instructeurs gegeven worden. Deze instructeurs zijn dagelijks werkzaam zijn in het werkveld van de Ambulance Zorg of Brandweer en hebben veel ervaring, praktijk kennis en kunde voor hetgeen zij lesgeven.

Locatie

De cursus kan zowel op de cursuslocatie van FUEGO bv gegeven worden als in uw eigen bedrijf of organisatie.

Elke Bedrijfshulpverlener dient elk jaar een herhalingscursus te volgen. Doel van de cursus
Het doel van de cursus BHV is u in een rustige leeromgeving kennis te laten maken met de basisregels van bedrijfshulpverlening zodat u kunt handelen in geval van een ongeval/incident, zodat er snel en effectief hulp wordt geboden, totdat brandweer, ambulance en of politie zijn gearriveerd.

Lesinhoud

De herhalingscursus bestaat uit 1 dag waarin de onderdelen medisch en brand worden behandeld. Beide onderdelen tellen elk 2 modules.

Het medisch gedeelte bestaat uit:
— Niet-spoedeisende eerste hulp
— Spoedeisende eerste hulp

Het brand gedeelte bestaat uit:
— Brandbestrijding
— Ontruiming